Yedi Güzel Adam dizisi “Hâmî-i Mar-aşî”

Âşıkam meftûn-ı cânân olmayan bilmez beni
Hançer-i ʿaşk ile kurbân olmayan bilmez beni
Anlamaz ahvâlimi her ûf-meşreb müddeî
Bâde-nûş-i bezm-i ʿirfân olmayan bilmez beni
II
Arturup sevdâ ser-i pür-ş’ûra her dem zülf-i yâr
İtdiren hep ʿaşḳ-ı dil-berdir bana terk-i diyâr
Ehl-i derdem sırrımı nâ-dâna itmem âşikâr
Hikmet-i ʿaşk içre Lokmân olmayan bilmez beni
III
Mâʾilem bir şûha cevr eyler ben itdikce niyâz
Rahm idüp bir dem dil-i bimâra olmaz çare-sâz
Öyle zâr itmiş beni ol Yûsuf-ı iklm-i nâz
Hicr ile Yaʿkûb-ı Kenʿân olmayan bilmez beni
IV
Sâk-i ʿirfân elinden nûş idüp peymâneyi
Târ-ı zülf-i yâre bend itdim dil-i divâneyi
Hep ʿalâyıkdan geçüp itdim vatan mey-hâneyi
Fakr iklminde sultân olmayan bilmez beni
V
Ḫalk-ı ʿâlem şekker-i laʿl-i lebinden kâm-yâb
Ḳalmışam bî-behre ben ancaḳ esr-i tef ü tâb
Mürg-i cânım Hâmâsâ oldı firḳatle kebâb
Hasret ü sûz ile biryan olmayan bilmez beni { Hâmî-i Mar-aşî }

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz